Sekretesspolicy

Version 1.0 | 2017-06-01

Välkommen till pej, kul att du har hittat hit! Vi har tagit fram denna Sekretesspolicy för såväl din som för vår skull.

Inledning

Våra användares integritet är oerhört viktig för oss och i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) har denna Sekretesspolicy till syfte att skydda våra användares personliga integritet. Vi samlar personuppgifter såsom till exempel förnamn, efternamn och e-postadress på ett strukturerat sätt i en databas. Vår förhoppning är att genom denna Sekretesspolicy ge dig full insyn i vår hantering av din integritet vid användning av vår tjänst (applikationer och/eller hemsidor).

Detta dokument utgör vår Sekretesspolicy och är en del av vårt Användaravtal. Det innehåller de villkor enligt vilka vi ger dig tillgång till pej (“tjänst”, ”tjänsten”). Genom att använda tjänsten godkänner du policyn och samtycker till användningen av olika personuppgifter i enlighet härmed. Samtycker du inte till policyn får du inte heller använda tjänsten. Du ingår avtal med Luckan AB (Adress: Luckan AB, Minc, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö; Organisationsnummer: 559046-7873; “oss”, “vi”, “våra”, “vår” respektive “vårt”), vilka tillhandahåller pej.

Denna Sekretesspolicy beskrivs av följande avsnitt:

 • Informationsinsamling;
 • Användning, hantering och skydd av information;
 • Delning av information till tredjepart; samt
 • Uppdatering av Sekretesspolicy.

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor, se våra kontaktuppgifter längst ner.

Informationsinsamling

Vi samlar kontinuerligt in information från ditt användande av vår tjänst. Detta gör vi för att kunna maximera användarupplevelsen på pej och för andra liknande kommersiella syften. Personuppgifterna samlas för att möjliggöra registreringen och användning av tjänsten samt för att skapa ömsesidigt givande interagering mellan våra användare och möjliga tredjeparter. Vi vill värna om våra användare och avser att aldrig dela information på något sätt som skulle skada eller äventyra våra användares integritet.

De personuppgifter som vi samlar används främst för normal kundadministration. Som användare har du rätt att begära ett gratis registerutdrag en gång per år för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du kan själv rätta uppgifter, eller begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Insamlingen av information sker på olika sätt och i olika kanaler, dessa beskrivs nedan:

 • Information som vi samlar in automatiskt;
 • Information som du lämnar till oss; och
 • Information genom delning och inloggning via sociala medier.

Information som vi samlar in automatiskt

Det går att använda vår tjänst utan att registrera sig som användare men detta bidrar till minskad funktionalitet. När en icke registrerad användare interagerar med tjänsten samlar vi in och sparar information men denna går inte att knyta till en specifik person.

Vid användning av vår tjänst samlar vi till exempel information såsom:

 • platsinformation och
 • aktivitet, till exempel vilka säljare du besöker genom tjänsten.

Detta gör vi endast om du explicit godkänner att vi använder din platsinformation och genom att vi använder lokal lagring på respektive plattform, till exempel cookies och HTML Local Storage på webben.

Information som du lämnar till oss

Vi samlar in och sparar information som du delar med oss vid till exempel registrering av användare. För att registrera en användare ber vi dig att dela vissa obligatoriska uppgifter, till exempel:

 • för- och efternamn,
 • användarnamn och
 • e-postadress.

Information genom inloggning och delning av tredjepart

Vi kan komma att erbjuda möjligheten att registrera och logga in med hjälp av en tredje part. Genom att logga in på pej eller genom att koppla ett pej-konto via en tredje part godkänner du att vi får använda och spara information från dessa.

Användning, hantering och skydd av information

Genom att använda tjänsten godkänner du även att vi kontaktar dig med hjälp av de uppgifter du lämnar (se “Information som du lämnar till oss”) genom till exempel e-postutskick.

Tyvärr är det svårt att bygga system som är 100 procent säkra men vi gör allt för att skydda dina uppgifter genom såväl tekniska som administrativa säkerhetsåtgärder. Vi avsäger oss allt ansvar för skada och förlust av data som ett resultat av intrång, stöld och/eller missbruk av en tredje part.

Vi äger rätt att ta bort information och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer Sekretesspolicyn. Vårt ansvar utesluter inte att användare är ansvariga för vad de publicerar.

Informationsinsamlingen kommer även att hjälp oss att anpassa och förbättra vår tjänst.

Avslutade kundförhållande gallras fortlöpande varpå personuppgifter kopplade till aktuell användare raderas om detta inte går emot annan lagstiftning om att till exempel uppgifterna måste sparas en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål.

Delning av information till tredjepart

Vi har inte, och kommer aldrig ha, som avsikt att använda eller dela information som på något sätt missgynnar våra användare. Vi avser heller att aldrig dela uppgifter med en tredje part som enligt oss inte avser att värna om våra användare.

Vid lagbrott eller misstanke om brott delas information, enligt lag, till den del det kan vara till hjälp för brottsbeivrandet.

Vid användandet av extern hjälp kommer dessa att få del av den information som anses behövlig för att utföra överenskommet arbete samt som följer lag.

Vi delar viss information rörande våra användare till de som använder vår tjänst (till exempel till säljare) i hopp om att åstadkomma en ömsesidigt bättre upplevelse för samtliga användare. Vi delar även i vissa fall information för att till exempel visa allmänna trender i vår tjänst.

Vid en försäljning av pej kan all information komma att vara inkluderad.

Vi tar inget ansvar för manuell delning av information genom till exempel vår meddelandefunktion. Vi rekommenderar därför att du är försiktig med att dela känslig information.

Uppdatering av Sekretesspolicy

Vi har rätt att ändra och uppdatera denna policy. Vi kommer då antingen skicka den via e-post eller publicera den på vår hemsida. Därefter tar det 30 dagar innan den börjar gälla. Genom att använda vår tjänst godkänner du våra ändringar. Denna policy ersätter policy med tidigare datum.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har tips, tankar och/eller synpunkter rörande denna Sekretesspolicy. Tillsammans kan vi säkert göra den ännu bättre! Våra kontaktuppgifter är: